Privacyverklaring

Kanovereniging Winsum en omstreken, 

gevestigd aan 
Schouwerzijlsterweg 9 
9951 TG WINSUM, 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
website: www.kanoverwinsum.nl 
Bezoekadres Schouwerzijlsterweg 9 
9951 TG WINSUM
Telefoon n.v.t.
E-mail bestuur@kanoverwinsum.nl


De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Kanovereniging Winsum en omstreken.  Hij/zij is te bereiken via secretaris@kanoverwinsum.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kanovereniging Winsum en omstreken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer en telefoonnummer partner / ICE
– E-mailadres
– Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@kanoverwinsum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Indien relevant voor de beoefening van onze activiteiten kan medische informatie worden gedeeld (mondeling) met de activiteitleider; hier wordt vooralsnog geen vastlegging van gedaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kanovereniging Winsum en omstreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kanovereniging Winsum en omstreken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kanovereniging Winsum en omstreken) tussen zit. 
Kanovereniging Winsum en omstreken gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 
– ING Bankieren (website en app)
– website www.kanoverwinsum.nl via de provider [strato.nl] waarvan de html-pagina’s worden onderhouden m.b.v. MS Word
– kantoorautomatisering (Microsoft Excel en Word en standaard email-client) voor administratie, vast- en verslaglegging en communicatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kanovereniging Winsum en omstreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
– Ledenadministratie : 7 jaar
– Financiële overzichten : 7 jaar
– Stukken jaarvergadering1 : onbeperkt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kanovereniging Winsum en omstreken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kanovereniging Winsum en omstreken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kanovereniging Winsum en omstreken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kanovereniging Winsum en omstreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@kanoverwinsum.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
We reageren zo snel mogelijk (binnen vier weken) op jouw verzoek. 
Kanovereniging Winsum en omstreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kanovereniging Winsum en omstreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@kanoverwinsum.nl.

1 Incl. ledenlijst t.b.v. reünie

Versie 0.1, opgesteld 23-12-2018, vastgesteld ALV 2019